Η εταιρεία κατέχει άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών (Ά Τάξη) με αριθμό 536 από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η διασφάλιση ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών εξασφαλίζεται πλέον και επίσημα, μετά από την πιστοποίηση της DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ, από τον διαπιστευμένο οργανισμό QMSCERT και τον ΕΣΥΔ με το πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και το πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001: 2013.