ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Φοροτεχνική και λογιστική επίβλεψη
 • Αναπτυξιακές µελέτες
 • Ελεγκτικές υπηρεσίες
 • Εκκαθαρίσεις – συγχωνεύσεις – µετατροπές επιχειρήσεων
 • Εσωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Εφαρµογή εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας
 • Φορολογικός σχεδιασµός επιχειρήσεων
 • Εφαρµογή ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.)
 • Υποστήριξη προγραµµάτων ΕΣΠΑ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Υπηρεσίες αποθήκευσης δεδοµένων-αρχείων
 • Σχεδιασµός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων
 • Υποστήριξη πληροφοριακού λογισµικού Ο.Τ.Α. – Ν.Π.∆.∆.
 • Ηλεκτρονική υποστήριξη πελατών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ο.Τ.Α. – ΝΠΔΔ

 • Απογραφή και αποτίµηση περιουσίας του νοµικού προσώπου
 • Σύνταξη ισολογισµού έναρξης
 • Υποστήριξη εφαρµογής διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος
 • Σύνταξη ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα προεδρικά διατάγµατα Π.∆. 205/98 και Π.∆. 146/2003 και 315/1999
 • Σύνταξη ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. και Ε.Λ.Π.
 • Εκπαίδευση στελεχών σε θέµατα διπλογραφικού συστήµατος σύµφωνα µε τα Π.∆. 205/98, 146/2003 και 315/1999.

ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΓΑ

 • Αποτίµηση επιχειρήσεων
 • ∆ιαχείριση προγραµµάτων ΕΣΠΑ, LEADER
 • Οικονοµοτεχνική µελέτη
 • Μελέτη βιωσιµότητας
 • Μελέτη για εκκαθάριση – συγχώνευση – µετατροπή επιχείρησης