Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία κατέχει άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών (Ά Τάξη) με αριθμό 536 από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η διασφάλιση ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών εξασφαλίζεται πλέον και επίσημα, μετά από την πιστοποίηση της DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ, από τον διαπιστευμένο οργανισμό QMSCERT και τον ΕΣΥΔ με το πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, το πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001: 2013 και το πιστοποιητικό για την καταπολέμηση της διαφθοράς ISO 37001:2016.

Dilos Certificate 2015
Dilos Certificate 2013
Dilos Certificate 2013

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην προστασία των πληροφοριών που διαχειρίζεται ως προς την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα, αποσκοπώντας πάντα στην απρόσκοπτη και υποδειγματική εξυπηρέτηση των Πελατών της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου  ISO 27001:2013.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της Εταιρείας καλύπτει την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Οι βασικοί στόχοι, έτσι όπως αυτοί εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της εταιρίας, είναι:

 • η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
 • η ελαχιστοποίηση του αριθμού των συμβάντων που μπορεί να επηρεάσουν τη συνέχεια των επιχειρησιακών διεργασιών, καθώς και την κατά το δυνατόν μείωση των επιπτώσεών τους.
 • η θεώρηση της Διοίκησης ότι οι πληροφορίες που τηρούνται και διακινούνται με οποιονδήποτε τρόπο, μέσα από τα ηλεκτρονικά και μη συστήματα της, αποτελούν στοιχεία εξαιρετικής σημασίας για τη λειτουργία και τη θέση της στην αγορά και δεσμεύεται να χειρίζεται τις πληροφορίες αυτές με τρόπο που προστατεύει την ασφάλειά τους (εμπιστευτικότητα) και την ακεραιότητα τους και τη διαθεσιμότητά τους, ενώ ταυτόχρονα συμμορφώνεται με τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις στις οποίες υπόκειται.

Το σύστημα της εταιρίας ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση, προκειμένου να προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, στις νομοθετικές απαιτήσεις, αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της εταιρίας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση και διαθεσιμότητα των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος να ανταποκρίνεται, να αφομοιώνει και να εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες του. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα και ενεργούν σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και τη διαρκή προσφορά στους πελάτες της υπηρεσιών αρίστης ποιότητας. Ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο τη συνεχή εναρμόνισή της με τις συνθήκες της αγοράς, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την κείμενη νομοθεσία.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Διευθύνων Σύμβουλος
Ζησόπουλος Κωνσταντίνος

Κατερίνη, 20/04/2018

Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

Η διαφθορά εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη, καθώς μπορεί να υπονομεύσει το δίκαιο ανταγωνισμό και να καταστρέψει την εμπιστοσύνη σε μια εταιρία ή
ένα άτομο. Στην DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε. η καταπολέμηση όλων των μορφών διαφθοράς αποτελεί προτεραιότητα, για αυτό και η εταιρία αποφάσισε να
σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 37001:2016. Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας της εταιρίας καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρίας αναφορικά με την παροχή λογιστικών και
φοροτεχνικών υπηρεσιών και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της
ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η προώθηση μιας κουλτούρας δεοντολογίας και ακεραιότητας είναι βασικός παράγοντας της διατήρησης της εμπιστοσύνης των πελατών, των εμπλεκομένων και της κοινωνίας. Η εταιρία δεσμεύεται να προάγει μια κουλτούρα ακεραιότητας σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς της και να επικοινωνεί τις προσδοκίες της για μείωση του κινδύνου διαφθοράς.

Γενικός στόχος της εταιρίας είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό και η μείωση του κινδύνου διαφθοράς. Για το λόγο αυτό καθιερώνει μετρήσιμους στόχους για τη διαφθορά επιδιώκοντας:

 • Βελτίωση της οργανωτικής δομής, μέσα από το σαφή καθορισμό εξουσιών και υπευθυνοτήτων.
 • Τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της είτε άμεσα (παραγωγική δραστηριότητα) είτε έμμεσα
  (παραγωγοί οίκοι / προμηθευτές).
 • Βελτίωση της Εσωτερικής Επικοινωνίας, μέσα από τον προσδιορισμό της αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης των διεργασιών της Εταιρίας.
 • Συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και της λειτουργίας της Εταιρίας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω
  εργαλείων:

  • Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων κατά της δωροδοκίας
  • Ανασκόπηση Διοίκησης
  • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
  • Διορθωτικές Ενέργειες
  • Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία.

Η εταιρία στοχεύει στην πρόληψη της δωροδοκίας και της διαφθοράς μέσα από:

 • την απαγόρευση της διευκόλυνση πληρωμών, ακόμη και όταν επιτρέπεται από
  το νόμο.
 • τη συμμόρφωση με όλες τις νομοθεσίες κατά της δωροδοκίας και της
  διαφθοράς που ισχύουν σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται η εταιρία, καθώς
  και την ίδια απαίτηση από τους εργολάβους
 • τη συμμόρφωση με όλες τις παγκόσμιες πολιτικές που στοχεύουν στην
  πρόληψη, άμεσα ή έμμεσα, ενός κινδύνου διαφθοράς
 • τη διεξαγωγή έρευνας δέουσας επιμέλειας (due diligence) κατά της
  δωροδοκίας βάσει κινδύνων στα τρίτα μέρη προτού εμπλακούν στις
  δραστηριότητές της εταιρίας.

Για την προώθηση μιας κουλτούρας δεοντολογίας και ακεραιότητας, καθώς και για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά της
διαφθοράς και της δωροδοκίας, η εταιρία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο πολιτικών και προτύπων που καθορίζουν ξεκάθαρους κανόνες με τους οποίους
πρέπει να συμμορφώνονται όλοι οι εργαζόμενοί της και, κατά περίπτωση, τρίτοι. Πέραν του ότι θέτουν την εταιρία σε κίνδυνο, οι διεφθαρμένοι εργαζόμενοι
ενδέχεται να υποβληθούν προσωπικά σε αστικές και ποινικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται βαρύτατα πρόστιμα και φυλάκιση. Επιπρόσθετα:

Απαγορεύεται στους εργαζόμενους της εταιρίας:

 • να δίνουν, να υπόσχονται να δώσουν ή να προσφέρουν οποιοδήποτε στοιχείο αξίας σε οποιοδήποτε άτομο με σκοπό τον επηρεασμό οποιασδήποτε ενέργειας ή απόφασης, κυρίως κατά την αλληλεπίδραση με κρατικούς αξιωματούχους. Αυτή η απαγόρευση ισχύει, επίσης, για την έμμεση διαφθορά, δηλαδή ενέργειες που πραγματοποιούνται από τρίτους στο όνομα ή εκ μέρους της εταιρίας. Τα στοιχεία αξίας ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: χρήματα, δώρα, ψυχαγωγία, φιλοξενία και γεύματα, ταξιδιωτικές δαπάνες, υπηρεσίες, προσφορές απασχόλησης, δάνεια, δωρεές ή συνεισφορές, οποιαδήποτε μεταφορά αξίας, ακόμη και συμβολικής,
 • να λαμβάνουν αποδοχές από πάροχο ή πελάτη της εταιρίας,
 • να διατηρούν οικονομικό συμφέρον ή σχέση με έναν ανταγωνιστή, πελάτη ή πάροχο της εταιρίας, ή άλλο τρίτο μέρος που δραστηριοποιείται με την εταιρία,
 • να συμμετέχουν σε άμεση ή έμμεση εξαγορά ή κατοχή, τυχόν συμφερόντων σε μορφή ακινήτου ή περιουσιακού στοιχείου κάθε είδους με σκοπό την πώλησή του ή την ενοικίασή του στην εταιρία,
 • να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εξωτερική δραστηριότητα σε τέτοιο βαθμό που να εγείρει ερωτήματα για την ικανότητά τους να αφιερώνουν τον κατάλληλο χρόνο και προσοχή στα καθήκοντά τους,
 • να αλληλοεπιδρούν με κάποιον συγγενή που εργάζεται για ή έχει υποβάλει αίτηση για εργασία στην εταιρία, κάποιον ανταγωνιστή, πάροχο ή πελάτη της
  εταιρίας,
 • να προβαίνουν σε αγορές αγαθών ή υπηρεσιών εκ μέρους της εταιρίας από συγγενή ή εταιρία στην οποία έχει συμφέροντα κάποιος συγγενής,
 • να λαμβάνουν αντικείμενα αξίας. Η αποδοχή δώρου ενδέχεται να προκαλέσει αίσθηση υποχρέωσης στον παραλήπτη, πιθανόν υπονομεύοντας τη αντικειμενικότητα των αποφάσεών του και ενδέχεται να εκληφθεί ως δώρο με πρόθεση να διαφθείρει τον ίδιο ή άλλο εργαζόμενο της εταιρίας.

Στην εταιρία οι εργαζόμενοι οφείλουν:

 • να γνωστοποιούν κάθε πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων προτού εμπλακούν στη συναλλαγή, τη δραστηριότητα ή τη σχέση που οδηγεί στην
  περίσταση που αναφέρεται,
 • να γνωστοποιούν πραγματικές ή πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης,
 • να γνωστοποιούν κάθε πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων ετησίως, στην περίπτωση που ανήκουν στους Υπαλλήλους Υψηλής Έκθεσης Κινδύνου, δηλαδή στους διευθυντές πρώτης γραμμής και σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας που εμπλέκονται τακτικά στη δημιουργία συμβάσεων, την αγορά, την πώληση ή την ενοικίαση υπηρεσιών, υλικών, ακινήτων ή προϊόντων,
 • να απέχουν από τη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο οποιουδήποτε πελάτη, παρόχου ή ανταγωνιστή της εταιρίας. Η συμμετοχή σε εξωτερικά διοικητικά συμβούλια, εκτός των επαγγελματικών καθηκόντων των υπαλλήλων της εταιρίας, επιτρέπεται, κατόπιν έγκρισης, μόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και πρέπει να περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών που να συνάδει με τα καθήκοντά τους στην εταιρία,
 • να ρωτούν τον εκάστοτε Υπεύθυνο Τμήματος ή τον Υπεύθυνο Συστήματος για το πώς να χειριστούν μια σύγκρουση συμφερόντων, αντί να στηρίζονται
  αποκλειστικά στην ερμηνεία τους, καθώς τη προσωπική τους εκτίμηση.

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για τη δική του εργασία και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση κατά της δωροδοκίας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται
αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης. Η παρούσα Πολιτική κατά της Δωροδοκίας κοινοποιείται στο προσωπικό, είναι
διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανασκοπείται περιοδικά από τη Διοίκηση της Εταιρίας.

Κατερίνη, 15.09.2021 Για την DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΔΣ-ΔΔ07/03
Έκδοση 1/ 15.09.2021