ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ο.Τ.Α.-Ν.Π.Δ.Δ

  • Απογραφή και αποτίµηση περιουσίας του νοµικού προσώπου
  • Σύνταξη ισολογισµού έναρξης
  • Υποστήριξη εφαρµογής διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος
  • Σύνταξη ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα προεδρικά διατάγµατα Π.∆. 205/98 και Π.∆. 146/2003 και 315/1999
  • Σύνταξη ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. και Ε.Λ.Π.
  • Εκπαίδευση στελεχών σε θέµατα διπλογραφικού συστήµατος σύµφωνα µε τα Π.∆. 205/98, 146/2003 και 315/1999.