ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • Φοροτεχνική και λογιστική επίβλεψη
  • Αναπτυξιακές µελέτες
  • Ελεγκτικές υπηρεσίες
  • Εκκαθαρίσεις – συγχωνεύσεις – µετατροπές επιχειρήσεων
  • Εσωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Εφαρµογή εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας
  • Φορολογικός σχεδιασµός επιχειρήσεων
  • Εφαρµογή ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.)
  • Υποστήριξη προγραµµάτων ΕΣΠΑ