ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Υπηρεσίες αποθήκευσης δεδοµένων-αρχείων
  • Σχεδιασµός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων
  • Υποστήριξη πληροφοριακού λογισµικού Ο.Τ.Α. – Ν.Π.∆.∆.
  • Ηλεκτρονική υποστήριξη πελατών