ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑ

  • Αποτίµηση επιχειρήσεων
  • ∆ιαχείριση προγραµµάτων ΕΣΠΑ, LEADER
  • Οικονοµοτεχνική µελέτη
  • Μελέτη βιωσιµότητας
  • Μελέτη για εκκαθάριση – συγχώνευση – µετατροπή επιχείρησης